Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

 

Straalend Beautysalon wordt aangeduid als "SB".

 

Straalend Beautysalon is gelegen in Heerhugowaard. Wij zijn echter uitsluitend ONLINE verdeler. Straalend Beautysalon heeft geen groothandel, showroom of afhaalpunt in heerhugowaard! Producten kunnen dus NIET worden afgehaald/bekeken op de Salon Locatie Heerhugowaard! De producten worden toegezonden vanaf Nagelproduct Noarder Stasjonsstrjitte 50,9271CL  De Westereen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Webshop - SB aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door SB schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van SB.
1.4 SB is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met SB komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 Indien de klant de order annuleert om welke reden dan ook dan brengen we 5% van het totaal bedrag aan administratie kosten in rekening.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op SB zijn in euro`s en inclusief 0% BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van SB tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling & Verzendkosten
4.1 Bij bestellingen via SB kan op de volgende wijze worden betaald via IDEAL  en  BANCONTACT.  
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. NL is € 7,20 incl. 0% BTW en gratis verzending vanaf €90,00 incl 0% BTW.
Belgie is € 7,20 Incl 0% BTW en gratis verzending vanaf €90,00 incl 0% .btw.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. SB streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 dag na ontvangst van betaling te leveren. Voor de aangegeven tijd besteld, is dezelfde dag verzonden uitgezonderd drukte en/of speciale kortingsdagen en/of feestdagen/weekenden. Mocht er om welke reden dan ook een product niet leverbaar zijn dan zullen we overgaan tot terug betaling van het artikel. Nazenden is niet mogelijk. 
5.2 Bij weigering, foutief doorgeven van adres of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van het verzendbedrijf en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.

5.3 Op het moment dat het pakket is overgedragen aan het postbedrijf word verwacht dat de zending binnen 1 tot 2 werkdagen bezorgd is. Echter mocht door omstandigheden de zending binnen het postbedrijf zoek/vertraagd raken, word er een onderzoek gestart naar het pakket. Dit onderzoekt duurt maximaal 2 weken. Na 2 weken word het pakket nogmaals naar de koper verzonden.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag worden geretourneerd als u zelf de verzendkosten op u neemt. Retouren binnen 48uur melden na ontvangst van uw bestelling.
6.2 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd.
6.3 Komt het product terug dan ontvangt u een creditnota en wordt het bedrag op uw rekening terug gestort. Nogmaals artikelen toe zenden doen we niet. Enige optie is geld terug (mits het onze fout is).

6.4 De artikelen die u retourneerd moeten in de originele verpakking zitten, dicht zijn en ongeopend.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 SB is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SB.
7.4 Als SB om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Dit zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.

Artikel 8 Links naar websites voor derden
De SB Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van SB en Nagelproduct is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. SB is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. SB verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SB van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Artikel 9 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van SB.

 

Straalend Beautysalon is gelegen in Heerhugowaard. Wij zijn echter uitsluitend ONLINE verdeler. Straalend Beautysalon heeft geen groothandel, showroom of afhaalpunt in heerhugowaard! Producten kunnen dus NIET worden afgehaald/bekeken op de Salon Locatie Heerhugowaard! De producten worden toegezonden vanaf

Nagelproduct

Noarder Stasjonsstrjitte 50

9271CL  De Westereen


 

 

WORKSHOPS

 

Straalend Beautysalon, hierna genoemde "SB.". 

1.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle workshops in de webshop via de website www.straalendbeautysalon.nl , alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die SB aanbiedt c.q. levert.

2. SB is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

2.Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door SB is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief 0% BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.

2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

3.SB behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, voorwaarden van de workshops te wijzigen, of te verwijderen uit de webshop.

4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is SB gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

 

4.Levering en transport

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u geleverd. Met uitzondering van feestdagen.

2. Indien de capaciteit van SB op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is SB bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 

5.Garantie

1.  Op workshops geldt geen garantie omdat dit een digitaal product bevat, nadat u bent toegevoegd aan de digitale workshop omgeving.

 

6.Inschrijving workshop

1. Inschrijvingen voor workshops vindt plaats door een bestelling van de workshop via de website https://straalend.myonline.store/.

2. Alleen bij volledige Ideal betaling of Bancontact betaling is uw inschrijving geldig.

3. Inschrijvingen gaan per volgorde van binnenkomst. Indien de workshop vol zit, wordt er contact met u opgenomen en het eventueel betaalde bedrag aan u terugbetaald door SB.

4. Online workshops kunt u volgen op uw eigen tempo, per workshop staat beschreven in welk termijn u toegang heeft tot de workshop. Workshops op locatie kunt u niet annuleren na betaling tenzij anders aangegeven in de desbetreffende workshop voorwaarden, of anders overeengekomen.

 

7.Annulering workshop

1. Voor het volgen van een workshop op locatie geldt een bedenktermijn van 14 dagen, mits dit op locatie is geregeld door SB.  Bedenktermijn geldt niet bij incompany overeenkomsten. Na deze 14 dagen is annuleren niet meer mogelijk. Er is geen bedenktermijn mogelijk bij online workshops nadat u bent toegevoegd aan de desbetreffende digitale omgeving.

2. SB moet verhindering voor een workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf uur voorafgaande aan de workshop aan de cursist melden.

3. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Salon.

4. SB is gerechtigd een afspraak te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

 

8.Beschadiging & diefstal

1. SB heeft het recht van de cursist  een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SB meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9..Klachten

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij SB te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.


2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.


3. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door SB in behandeling genomen.


4. Indien de cursist een klacht heeft over een workshop, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan SB. SB moet de klager binnen 14 dagen adequaat antwoord geven. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u binnen deze 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht een uitsluitsel te geven. Indien een klacht gegrond is, zal SB de workshop opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt..


5. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

 

10.Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de workshops uitsluitend via Ideal of Bancontact, tenzij anders overeengekomen.

2. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

3. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven.

4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke SB maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien SB niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

6. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van SB is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

7. Als de betaling uitblijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratiekosten e.d.

8. Indien het tot een incassobureau of rechtszaak komt behoudt de directie van SB zich het recht voor om u uit te sluiten voor deelname van de opleiding.

 

11.Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van SB, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan SB verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

12.Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan de gemaakte workshops te publiceren, te kopiëren of te verkopen aan derden of op de markt te brengen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van SB.

 

13.Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. SB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van workshops en behandelingen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. SB is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. SB is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist / klant heeft meegenomen naar de salon.

4. SB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onbeschikbaar zijn van workshops. Mochten workshops niet beschikbaar zijn dan zal SB de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

5. SB is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

 

14.Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van SB wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transport belemmeringen, ziekte van eigenaar SB, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan SB van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfs blokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van SB, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van SB die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2. Mocht SB als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.

3. In geval van overmacht heeft SB het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

4. Ontbinding door SB is mogelijk indien SB: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft SB door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van SB afkomstig zijn en welke wederpartij nog toegang tot heeft, te koop aan te bieden of te verspreiden.

 

15.Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van digitale workshops, handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van SB te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op ontworpen nail art motieven / kunstnagels en foto’s berust bij SB. Indien de cursist / klant de aangebrachte nail art / kunstnagels of foto’s wilt gebruiken voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan SB. SB mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

16.Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, met dien verstande dat SB zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als SB zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om SB schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door SB zal worden gerespecteerd.WORKSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN

Straalend Beautysalon, hierna genoemde "SB.". 

 

LET OP:

Reken géén producten af samen met uw workshop in het winkelwagentje!

 Doet u dit wel, en heeft u daardoor gratis verzendkosten met de aanschaf van producten worden deze alsnog in rekening gebracht + administratiekosten! 

U kunt voor gratis verzendkosten de code "WORKSHOP" gebruiken, alleen toegestaan op online workshops, anders worden de benodigde kosten alsnog in rekening gebracht. Rekent u af met verzendkosten? Kan dit niet meer worden terug betaald! Let u dus goed op.

 

1.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle workshops in de webshop via de website www.straalendbeautysalon.nl , alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die SB aanbiedt c.q. levert.

2. SB is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

2.Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door SB is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.

2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

3.SB behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, voorwaarden van de workshops te wijzigen, of te verwijderen uit de webshop.

4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is SB gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

 

4.Levering en transport

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u geleverd. Met uitzondering van feestdagen.

2. Indien de capaciteit van SB op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is SB bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 

5.Garantie

1.  Op workshops geldt geen garantie omdat dit een digitaal product bevat, nadat u bent toegevoegd aan de digitale workshop omgeving.

 

6.Inschrijving workshop

1. Inschrijvingen voor workshops vindt plaats door een bestelling van de workshop via de website www.straalendbeautysalon.nl

2. Alleen bij volledige Ideal betaling of Bancontact betaling is uw inschrijving geldig.

3. Inschrijvingen gaan per volgorde van binnenkomst. Indien de workshop vol zit, wordt er contact met u opgenomen en het eventueel betaalde bedrag aan u terugbetaald door SB.

4. Online workshops kunt u volgen op uw eigen tempo, per workshop staat beschreven in welk termijn u toegang heeft tot de workshop. Workshops op locatie kunt u niet annuleren na betaling tenzij anders aangegeven in de desbetreffende workshop voorwaarden, of anders overeengekomen.

 

7.Annulering workshop

1. Voor het volgen van een workshop op locatie geldt een bedenktermijn van 14 dagen, mits dit op locatie is geregeld door SB.  Bedenktermijn geldt niet bij incompany overeenkomsten. Na deze 14 dagen is annuleren niet meer mogelijk. Er is geen bedenktermijn mogelijk bij online workshops nadat u bent toegevoegd aan de desbetreffende digitale omgeving.

2. SB moet verhindering voor een workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf uur voorafgaande aan de workshop aan de cursist melden.

3. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de Salon.

4. SB is gerechtigd een afspraak te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

 

8.Beschadiging & diefstal

1. SB heeft het recht van de cursist  een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SB meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9..Klachten

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij SB te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.


2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.


3. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door SB in behandeling genomen.


4. Indien de cursist een klacht heeft over een workshop, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan SB. SB moet de klager binnen 14 dagen adequaat antwoord geven. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u binnen deze 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht een uitsluitsel te geven. Indien een klacht gegrond is, zal SB de workshop opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist dit schriftelijk kenbaar maakt..


5. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

 

10.Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de workshops uitsluitend via Ideal of Bancontact, tenzij anders overeengekomen.

2. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

3. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven.

4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke SB maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien SB niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

6. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van SB is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

7. Als de betaling uitblijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratiekosten e.d.

8. Indien het tot een incassobureau of rechtszaak komt behoudt de directie van SB zich het recht voor om u uit te sluiten voor deelname van de opleiding.

 

11.Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van SB, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan SB verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

12.Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan de gemaakte workshops te publiceren, te kopiëren of te verkopen aan derden of op de markt te brengen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van SB.

 

13.Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. SB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van workshops en behandelingen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. SB is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. SB is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist / klant heeft meegenomen naar de salon.

4. SB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onbeschikbaar zijn van workshops. Mochten workshops niet beschikbaar zijn dan zal SB de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

5. SB is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

 

14.Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van SB wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transport belemmeringen, ziekte van eigenaar SB, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan SB van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfs blokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van SB, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van SB die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2. Mocht SB als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.

3. In geval van overmacht heeft SB het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

4. Ontbinding door SB is mogelijk indien SB: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft SB door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van SB afkomstig zijn en welke wederpartij nog toegang tot heeft, te koop aan te bieden of te verspreiden.

 

15.Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van digitale workshops, handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van SB te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op ontworpen nail art motieven / kunstnagels en foto’s berust bij SB. Indien de cursist / klant de aangebrachte nail art / kunstnagels of foto’s wilt gebruiken voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan SB. SB mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

16.Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, met dien verstande dat SB zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als SB zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om SB schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door SB zal worden gerespecteerd.


PRIVACY VERKLARING

 

Verwerking van je persoonsgegevens:

Straalend beautysalon kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Straalend beautysalon / www.straalendbeautysalon.nl. Dit omdat je deze gegevens invult bij het aanmaken van je account op onze website of bij het maken van een afspraak.

 

Straalend beautysalon kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • Adresgegevens
  • Facturatiegegevens (Bedrijfsnaam, BTW en/of KvK nummer)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)

 

De volgende gegevens worden niet door Straalend beautysalon opgeslagen:

  • Kredietkaartgegevens

Straalend beautysalon kan enkel raadplegen welke betaalmethode gebruikt werd om een bestelling te betalen, bijkomende gegevens die gebruikt kunnen worden om je te identificeren (zoals bijvoorbeeld je kaartnummer) worden niet geregistreerd.

 

Waarom Straalend beautysalon deze gegevens nodig heeft:

Straalend beautysalon verwerkt je persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om afspraken bij te houden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook raadplegen om contact met je op te nemen, hetzij telefonisch, per e-mail of via post.

 

Hoe beveiligen wij je gegevens:

Straalend beautysalon neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Straalend beautysalon maakt gebruik van een SSL Certificaat om te garanderen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen valt. De toegang tot onze systeem zijn correct en streng beveiligd met wachtwoordverificatie, en enkel toegankelijk door Straalend beautysalon.

Straalend beautysalon heeft op geen enkel moment toegang tot je wachtwoordgegevens.

 

Delen van je persoonsgegevens met anderen:

Straalend beautysalon zal je gegevens nooit overmaken aan derde partijen, tenzij:

  • Bij een bestelling worden naam en adres gegevens gedeeld met Nagelproduct te twijzelerheide ivm verzenden van het pakket vanaf het verzendpunt, aangezien Straalend Beautysalon een online verdeler is van Nagelproduct te twijzelerheide. Dit gebeurd beschermd middels hun beveiligde bestel systeem.
  • Je hier zelf uitdrukkelijk de opdracht toe geeft.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang bewaart Straalend beautysalon je persoonsgegevens:

Straalend beautysalon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze verzoeken kan je doorsturen aan info@straalendbeautysalon.nl en wij zullen hier gepast op antwoorden. Je verzoek zal doorgaans binnen 72 uur verwerkt worden.

 

Verwerking van je bezoek aan onze website:

Op de website van Straalend beautysalon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag, en worden gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Straalend beautysalon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Straalend beautysalon bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, opgeslagen op Google servers. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

 

Contact:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Straalend beautysalon verzamelde gegevens, neem dan contact op met Straalend beautysalon via info@straalendbeautysalon.nl Straalend beautysalon is als volgt de bereiken:

Themislaan 89

1702AV 

Heerhugowaard

www.straalendbeautysalon.nl

info@straalendbeautysalon.nl